Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ) και ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για Παιδιά και Άτομα με Αναπηρία.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι αυτό της Ελλάδας και ειδικότερα ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.

Τηλέφωνο: 22313 51117

E-mail: promithies@1035.syzefxis.gov.gr

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τη Πρόσκληση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας