Αναρτάται σήμερα ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, προσληπτέων  των υποψηφίων της υπ’ αρίθμ. 1673/11-10-2022 Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (απορριπτέες αιτήσεις δεν υπάρχουν)

Επισημαίνεται ότι κατά του πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μεσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό / αριθμό παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΣΕ πίνακες κατάταξης, έχουν υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τους προσωρινούς πίνακες παρέχονται από την υπηρεσία του ΚΚΠΠΣΕ στα τηλέφωνα 22313 51114 και 22313 51110.

Προσωρινός πίνακας προσληπτέων

101 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας