Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ)  και ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι αυτό της Ελλάδας και ειδικότερα ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για Παιδιά και Άτομα με Αναπηρία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.

Τηλέφωνο: 22313 51110

E-mail: gramma@1035.syzefxis.gov.gr

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τη Διακήρυξη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας