Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ)  και ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία (φορέας γενικής διακυβέρνησης). 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι αυτό της Ελλάδας και ειδικότερα ο  Ν.4412/16.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας