Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι                         

 1. Επαναληπτικό Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για 12 μήνες, προϋπολογισμένης δαπάνης εκατόν εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (103.105,27 €) με τον αναλογούντα  Φ.Π.Α. (90.332,75 € )χωρίς Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή, στον ΚΑΕ 1511, CPV 15000000-8 ( Τρόφιμα).
 2. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν 1) σε μία ή περισσότερες ομάδες  και 2) για το σύνολο του διαγωνισμού ή για κάθε Παράρτημα χωριστά των ζητούμενων ποσοτήτων.
 3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στον ελληνικό Τύπο.
 4. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δυο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το αρ. 121 του Ν.4412/16.
 5. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 6. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 17-08-2017 και ώρα: 08.00πμ.
 7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 04-09-2017 και ώρα: 17.00μμ.
 8. Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
 9. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013.
 10. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Διαγωνισμού»).
 11. Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
 12. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
 13. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα 270 ημέρες.
 14. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Προκήρυξης, φέροντας ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως , τουλάχιστον δέκα ημέρες (10) προ της εκπνοής της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος παροχής διευκρινήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα απαντήσει ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήματα που θα γίνουν, το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (άρ.67 παρ. 2 του Ν.4412/2016).
 15. Τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
 16. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της Προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 17. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής http://kkppstereas.gr. Επίσης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ  http://www.eprocurement.gov.gr.
 18. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού (παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16).
 19. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ – Τεύχος Διακηρύξεως Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. Επίσης το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια , καθώς και στον ιστότοπο του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε http://kkppstereas.gr.: Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του ν. 3548/2007, όπως ισχύει.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας