ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                    Λαμία: 07/08/2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &                                             Αριθ. Πρωτ. 1435

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣ:   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινώνουμε ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών Τροφίμων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιµή) σε Ευρώ) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριών χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτών  (103.105,27)€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές που θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται  η 04/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας http://kkppstereas.gr, στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22213-50819 (Ασπασία Λαθούρα) και 22313-51117 (Ιωάννης Καββαδίας)  όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 π.μ. έως και την 14:00μ.μ..
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄/68/2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/8/2017

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας